Ready Play Tennis Academy – arbetsfilosofi

Ready Play Tennis Academy

Tennis är ett fantastiskt spel på många sätt. Det förbryllar ofta oss som håller på.  När vi tror vi behärskar något uppstår alltid ytterligare en nivå som kan/skall bemästras. För att göra sin träning så effektiv och utvecklande som möjligt finns det några grundläggande principer vi på Ready Play Tennis Academy arbetar efter. Det grundar sig i vad vi nedan beskriver som vår arbetsfilosofi. Vår samlade erfarenhet tillsammans med våra olika spetskompetenser ger följande resonemang och utgångspunkt. En sak som dock bör läggas fram är att en filosofi är ett levande dokument och enligt Kretchmar (1994) bör den skrivas med blyerts för fortsatt utveckling…..

 

•Att göra Rätt sakerinnebär att välja ut vad vi skall arbeta med (tema). Detta naturligtvis efter var varje individ befinner sig i sin utveckling.

•Att göra Rätt i utförandetinnebär att se till att det blir rätt utfört (tekniskt och med perfektion)

•Att göra saker i Rätt ordninginnebär bland annat att jobba med det explosiva och koordinativa tidigt i passen.

•Att göra saker med Rätt intensitetinnebär att anpassa intensitet till fysisk status och ålder på spelarna

•Att göra saker i Rätt mängdinnebär att träningen blir rätt till både omfång och variation

Uppvärmninginnebär att spelare och tränare alltid är uppvärmda och därmed klara att direkt kunna utföra rätt teknik. Tid för inbollning skall vara densamma som vid matchspel, 5 minuter.

Perfektioninnebär att utföra samtliga övningar med höga krav på perfektion tekniskt. Att spela med hög teknisk kvalitet är kraftsparande samt skyddar mot skador och förslitning av kroppen. 

Precision – innebär att först utföra samtliga övningar i lågt tempo med god placering av bollarna. Därefter kan tempo och bollhastighet ökas.

Matchspelinnebär att cirka hälften av all träningstid skall ägnas åt matchspel i någon form (singel, poäng på tre eller dubbel)

Temainnebär att vi jobbar målinriktat med en sak i taget under avgränsad tid för att åstadkomma rätt fokus och se till att detta område utvecklas. 

Några viktiga punkter som bör förtydligas 

Lärande – Utgångspunkten i vårt resonemang är att man lär sig hela tiden oavsett vad man gör. Därför är vi noga med att göra rätt och då hellre lite mindre i omfång än att öka mängd och därmed riskera sämre kvalitet på utförandet.

50/50 – Vi tycker att själva matchmomentet är tennisens kärna och enligt principen att man blir bra på det man tränar ser vi att minst 50% av träningstiden bör bestå av matchspel. 

Precision – ”Det finns många vägar till Rom” är ett känt uttryck. Tennis handlar om att behärska flera olika svårigheter. Att slå bollen dit man vill med så stor kraft som möjligt är en viktig sak. Att komma till detta mål kan ske på olika sätt. Antingen att man tränar på att slå så hårt som möjligt på bollen och genom mycken träning blir precisionen bättre och bättre och så småningom behärskas momentet. En annan väg är att börja med att träna på att i lugnt tempo och med låg fart försöka få precisionen i bollarna på plats och därefter öka kraften i slaget. Hos oss arbetar vi efter den senare varianten, att börja med att få precision och därefter öka  farten på bollen.

Uppvärmning – Den är skadeförebyggande och hjälper dessutom spelaren att komma i ”training mode” rent mentalt. Den kräver sin tid = 15-30 minuter.  Själva inbollningen på banan skall vara för att känna in bollträffen och skall hållas lika kort som vid normalt matchspel, det vill säga 5 minuter.

Vad bör syftet med träningen vara?

Alla olika idrotter har sina speciella svårigheter och om de behärskas blir idrottandet både bra och njutbart. Om man skalar bort så mycket som möjligt och tittar på vad som blir viktigt i matchspelet finner vi fem (5) grundläggande saker. Att träna på dessa svårigheter i första hand tillsammans med att spela poäng blir enligt vårt förmenande effektivt och samtidigt utvecklande:

  • 1-2. Serve och retur – Samtliga poäng startar på detta sätt och därför bör deltagarna lära sig att behärska dessa moment för att snabbt komma till spel.
  • 3. Riktningsförändring – De flesta misstagen i spelet kommer när någon skall ändra riktning på bollen. Att byta från en diagonalt slagen boll till att slå den rakt i banans längdriktning (cross-rak) eller omvänt att byta från en rak slagen boll och slå den diagonalt i banan (rak-cross) är därför en grundläggande svårighet som bör övas. 
  • 4. Tempoväxling i bollen – Att ändra tempot från snabb/hård boll till en långsam/lös eller tvärtom kräver stor precision och en god känsla. Detta kan göras på olika sätt och just att behärska detta moment är en kritisk punkt i spelet.
  • 5. Position i banan – Att behärska att täcka banan på ett effektivt sätt kräver både ett matematiskt sinne, god reaktionsförmåga samt ett snabbt fotarbete.